Кошик

Публічна оферта

Публічна оферта (договір) на надання послуг із показу концертів, концертних програм, інших видовищних програм.

 

1. ВИЗНАЧЕННЯ

1. У справжній Публічній оферті на надання послуг із показу Концерту, концертної програми, іншої видовищної програми (далі — «Оферта») нижченаведені терміни та визначення використовуються однаково в однині й у множині, у таких значеннях:

1.1. «Організатор»- концертна організація Товариство з обмеженою відповідальністю, що веде свою діяльність у сфері культури та мистецтва.

1.2. «Оферта» — справжня Публічна оферта на надання послуг із показу Заходу, опублікована на інтернет-сайтах, які належать і (або) перебувають в оренді в Організатора та (або) доступна на вимогу Учасника в офісі Організатора.

1.3. «Захід» — концертна програма, зокрема, театральний спектакль, циркова вистава, концерт у залі, клубі, спортивному комплексі або на майданчику просто неба, виставка, кінопоказ, фестиваль, шоу, показ мод, екскурсія, а також будь-яка інша подія, відвідування якої можливо тільки за пред’явленим спеціальним документом — квитком.

1.4. «Квиток» — документ, що засвідчує право Учасника на отримання послуги з показу Заходу у відповідний день та містить всю необхідну інформацію про Захід, виділеному Учаснику місці на Заході (секторі, ряді та інше, а так само засвідчує право проходу на Захід), прізвище Учасника, дату Заходу та вартість послуг.

1.5. «Квиток» — документ, що засвідчує право Учасника на отримання послуги з показу Заходу на фестиваль та містить всю необхідну інформацію про Захід, виділеному Учаснику місці на Заході (секторі, ряді та інше, а так само засвідчує право проходу на Захід) та вартість послуг.

1.6. «Агент» — уповноважена юридична особа (особи) на підставі укладених з Організатором Договорів надання послуг із бронювання, оформлення та реалізації Квитків на різні Заходи.

1.7. «Учасник» — фізична особа (особи), який придбав Квитки на концерт (Захід) виключно для своїх особистих цілей, не пов'язаних із здійсненням Покупцем підприємницької діяльності. Покупець погоджується з тим, що він не має права використовувати Квиток для реклами товарів, робіт і послуг як своїх, так і третіх осіб, а також не має права здійснювати наступний перепродаж придбаних квитків третім особам.

1.8. «Концертанти» — фізична особа та/або музична група або колектив, який публічно виконує в живому виконанні або з допомогою технічних засобів твори культури та мистецтва від свого імені, на свій вибір, своєю волею й зі своєю користю в складі Заходу.

 

2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1. Справжня оферта регламентує умови та порядок показу Заходу та зобов’язання, що виникають у зв’язку з цим в Організатора та Учасника

2.2. Показ Заходу для Учасника проводиться виключно на умовах цієї Оферти та лише в разі її повного й беззастережного акцепту. Частковий акцепт, а так відповідно акцепт на інших умовах не допускається. Використання Учасником послуг Організатора на запропонованих у цій Оферті умовах свідчить про укладення між ними договору.

2.3. Організатор має право в будь-який час коригувати справжню Оферту, але в будь-якому разі такі зміни публікуються й доводяться до загального відома за допомогою публікацій на інтернет-сайтах Організатора:

 

3. ПРЕДМЕТ ОФЕРТИ

3.1. Предметом цієї Оферти є надання послуг на показ Заходу, а також вчинення дій із повідомлення про час, місце, правила проведення, видання необхідного для проходу документа.

3.2. Відповідальним за якість наданих Послуг перед Учасником є Організатор.

3.3. Захід є індивідуальною послугою.

 

4. АКЦЕПТ ДОГОВОРУ

4.1. Ухвалення Учасником положень цієї Оферти здійснюється через конклюдентні дії (придбання квитка, пред’явлення квитка, прохід на огороджену для Заходу територію) (акцепт оферти). Вчинення акцепту Учасником цієї Оферти проводиться добровільно й у повному обсязі.

4.2. До здійснення акцепту оферти Учасник має бути впевнений, що всі умови цієї Оферти йому зрозумілі та він приймає їх, безумовно, й у повному обсязі.

 

5. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

5.1. Учасник має право одержати інформацію про Захід, місце, час його проведення, умови його проведення, вартість квитків, способи придбання квитків.

5.2. Учасник має право:

  • оплатити в повному обсязі вартість квитка на Захід;
  • не створювати копії квитка, не розміщувати в мережі інтернет, зокрема соціальних мережах зображення квитка або штрих-коду зображеного на квитку.
  • не розміщувати, не публікувати, не передавати та не поширювати повідомлення, які можуть мати злочинний характер або заподіяти будь-якої шкоди Організатору та Концертанту.

5.3. Організатор має право вимагати від Учасника дотримуватися всіх умов цієї Оферти.

5.4. У разі недотримання Учасником будь-якого з пунктів Оферти, відмовити йому надалі в наданні Послуг.

5.5. Організатор зобов’язується надавати Учаснику необхідну інформацію про конкретний Захід.

5.6. Схема майданчика, використовувана під час продажу квитків, є умовною. Організатор залишає за собою право змінювати розташування сцени та глядацьких зон.

 

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

6.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов’язань з Оферти Сторони несуть відповідальність відповідно до законодавства України та умов цієї Оферти. Відповідальність Організатора в процесі надання Послуг Учаснику обмежується функцією організації Заходи.

6.2. Організатор не несе відповідальності за невідповідність наданих послуг очікуванням Учасника та/або його суб’єктивного оцінювання.

6.3. Організатор не несе відповідальності за будь-які втрати та моральну шкоду, отриманні Учасником, унаслідок помилкового розуміння або нерозуміння ним інформації про Захід.

6.4. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання цього договору, якщо це невиконання або неналежне виконання спричиненні непередбачуваними обставинами (форс-мажор), що виникли незалежно від волі сторін після укладення цього договору, які сторони не могли передбачити під час укладенні цього договору або запобігти розумними заходами. До таких обставин належать: повінь, пожежа, землетрус та інші явища природи, а також війна, воєнні дії, аварії, епідемії, страйки, громадські заворушення, акти або дії державних органів, що перешкоджають виконанню зобов’язань за цим договором, хвороба або травма будь-якого з Концертантів або необхідної людини з команди Концертантів та будь-які інші обставини, які не залежать від волі сторін.

6.5. У разі виникнення непередбачуваних обставин Організатор зобов’язаний негайно повідомити Учасника про виникнення таких обставин у публікації на інтернет-сайтах Організатора:

6.6. У разі виникнення обставин непереборної сили Організатор має право скасувати або перенести Захід на свій розсуд.

6.7. Повернення коштів за квитки здійснюється тільки в разі скасування заходу.

6.8. У разі скасування Заходу, за винятком скасування за обставинами викладеними в п. 6.4 цього Договору Публічної Оферти, Організатор, зобов’язаний відшкодувати Учаснику номінальну вартість квитка. Номінальна вартість квитка — вартість відвідування Заходу, встановлена Організатором для всіх Учасників. Умови повернення квитків для кожного конкретного Заходу визначаються Організатором і публікуються на інтернет-сайтах Організатора за електронною адресою в мережі Інтернет: www.vnd.org.ua

6.9. У разі зміни будь кого з Концертантів в будь-який з днів Заходу, квитки категорії «Фестивальний абонемент» не підлягають поверненню. на сторінці Організатора в мережі «Facebook»: www.facebook.com/viternadii

 

7. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

7.1. Спори, що виникають під час виконання договору на умовах цієї Оферти, вирішуються з дотриманням претензійного порядку. Претензія подається Організатору в письмовому вигляді з додатком документів, що обґрунтовують вимоги, що пред’являються, у термін не більше як 3(три) календарні дні з дати виникнення причини спору. Претензія розглядається Організатором у термін не більше як 1 місяць.

7.2. У разі неможливості досягнення згоди, суперечки підлягають розгляду в суді за місцем знаходження Організатора.

7.3. З усіх інших питань, не передбачених в Оферті, Сторони керуються законодавством України.

 

8. ЗМІНА І РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

8.1. Справжня Оферта набуває чинності з дати її розміщення на сайті Організатора та діє безстроково. Положення цього пункту поширюються й на доповнення (зміни) до цієї Оферті.